วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตัวพยัญชนะและสระจีน

ตอนที่ 1 ตัวพยัญชนะจีนและสระจีน
พยัญชนะ
b = เปอ p = เพอ m = เมอ f = เฟอ
d = เตอ t = เทอ n = เนอ l = เลอ g = เกอ
k = เคอ h = เฮอ j = จี q = ชี x = ซี zh = จรือ ch = ชรือ sh = ซรือ r = ยรือ z = จือ c = ชือ s = ซือ
พยัญชนะพิเศษ
y = อี w = อู สระ a = อา o = ออ e = เออ i = อี
u = อู u = อวี (จะมีจุด 2 จุดบนหัวตัว u) ai = ไอ ei = เอย
ui = เวย ao = เอา ou = โอว iu = โยว ie = เอ ue = เว
er = เอรอ an = อัน en = เอิน in = อิน un = อุน
un = อวิน (จะมีจุด 2 จุดบนหัวตัว u) ang = อัง eng = เอิง ing = อิง ong = องที่มา : http://my.dek-d.com/alexzandra/story/viewlongc.php?id=218300&chapter=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น